Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO (więcej)

Procedura dotycząca występowania
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach

 z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy
i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

 

Podstawa prawna:

 • 20. ust. 9, 11, 12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.
  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, pracujący w szkole, udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, oceniają efektywność udzielonej pomocy
  i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
 2. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce, dyrektor, za zgodą rodziców ucznia / opiekuna prawnego ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do poradni z wnioskiem
  o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia
  .
 1. Dyrektor przedszkola, szkoły bądź placówki zwraca się z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia oraz dołącza do niego
  informacje o:

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole i placówce lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;

3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów
w celu poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, szkole lub placówce, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia;

 1. Do wniosku należy dołączyć uzyskaną na piśmie zgodę rodzica / prawnego opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia na przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Krapkowicach.