Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO (więcej)

Procedura wewnętrzna organizacji pracy stacjonarnej
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywołanej wirusem SARC-CoV-2

 Dyrektor Poradni odpowiada za organizację i warunki pracy oraz zapewnia środki higieniczne i indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników – niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w okresie epidemii.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracownikom Poradni organizacja trybu pracy uwzględnia system zmianowo-rotacyjny system pracy.
 2. Podejmowane działania diagnostyczne w systemie stacjonarnym dotyczą
  w szczególności spraw związanych z potrzebą wydawania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci.
 3. Pozostałe zadania statutowe Poradnia może realizować zdalnie z wykorzystaniem technik pracy na odległość.
 4. W poradni przyjmowane są tylko osoby zdrowe. Nie są przyjmowani klienci, którzy są chorzy, zwłaszcza, jeżeli występują u nich objawy infekcji dróg oddechowych (gorączka, duszność , kaszel, utrata węchu i smaku) lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2).
 5. W celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci i młodzieży na badania diagnostyczne odbywa się telefonicznie. Przed umówieniem wizyty pracownik pedagogiczny przeprowadza wywiad z rodzicem/prawnym opiekunem dziecka/pełnoletnim uczniem
  w celu ustalenia występowania objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę
  z wykorzystaniem ankiety kwalifikacyjnej (Załącznik nr 1). Informuje go o dacie planowanego badania z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numer gabinetu, w którym będzie przeprowadzone badanie oraz obliguje do punktualnego stawienia się.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego planowanie wizyt uwzględnia przebywanie w placówce ograniczonej ilości osób w danym dniu.
 7. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka, rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń powinien odpowiednio wcześniej powiadomić Poradnię i odwołać wizytę z możliwością umówienia na inny termin.
 8. Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 9. W holu budynku, w którym znajduje się siedziba poradni dziecko oraz jego rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce i poddać się zmierzeniu temperatury oraz powiadomić o planowanej wizycie w Poradni pracowników Biura Obsługi Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w celu jej potwierdzenia. Obowiązek dezynfekcji rąk nie dotyczy dzieci w wieku do 6 lat.
 10. Przed podjęciem badania diagnostycznego w poradni rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń wypełnia w wyznaczonym miejscu ankietę aktualizacyjną (załącznik nr 2), poświadcza zapoznanie się z obwiązującą procedurą wewnętrzną organizacji pracy stacjonarnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krapkowicach oraz przyjętymi warunkami reżimu sanitarnego. Okazuje dokumenty do wglądu pracownikowi pedagogicznemu i umieszcza
  w oznaczonym pojemniku.
 11. W przypadku choć jednej odpowiedzi „tak” w ankiecie aktualizacyjnej lub braku odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie może zostać zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia
  i w takiej sytuacji pracownik ma prawo odmówić wykonania diagnozy.
 12. Na terenie poradni rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń i dziecko, pełnoletni uczeń przebywa w maseczce ochronnej i rękawiczkach jednorazowych. Obowiązek przebywania
  w maseczce nie dotyczy dzieci do 4 roku życia, osób z problemami w oddychaniu,
  z zaburzeniami psychicznymi, z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz osób mających problemy w samodzielnym zakrywaniu lub odkrywaniu ust.
 13. Pracownik pedagogiczny używa w kontakcie z klientami jednorazowych rękawiczek
  i maseczki/przyłbicy oraz przeprowadza badanie przy zastosowaniu zabezpieczenia stanowiska pracy w postaci ekranu ochronnego.
 14. Rodzic/prawny opiekun oczekuje na dziecko w poczekalni poradni wyłącznie w oznaczonych miejscu, zachowując odległość od drugiej osoby minimum 2m.
 15. Z poczekalni i gabinetów, w których przebywać będą dzieci, usuwa się wszelkie przedmioty, które trudno zdezynfekować.
 16. Zobowiązuje się rodziców do zaniechania przynoszenia na wizyty w Poradni przez dzieci jakichkolwiek zabawek.
 17. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia badania jest posiadanie przez dziecko zapasowej maseczki ochronnej oraz własnych przyborów szkolnych: ołówek, kredki, długopis/pióro, linijka, gumka do mazania.
 18. Minimalna przestrzeń do prowadzenia badań (specjalista oraz dziecko/uczeń) to 4 m2.
 19. Opiekun/rodzic i specjalista zachowują dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m – 2 m.
 20. Przed przystąpieniem do badania niezbędna jest mycie i dezynfekcja rąk zarówno dziecka, jak i jego rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia. Konieczna jest ponowne mycie i dezynfekcja rąk każdorazowo po skorzystaniu z toalety w trakcie wizyty w Poradni oraz
  w innych sytuacjach podwyższonego ryzyka zakażeniem (kichnięcie, kaszel). Obowiązek dezynfekcji rąk nie dotyczy dzieci w wieku do 6 lat.
 21. Po zakończeniu badania diagnostycznego pracownik, dziecko i rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń wyrzucają rękawiczki do wyznaczonych pojemników. Pracownik wietrzy gabinet co najmniej 15 minut i przeprowadza dezynfekcję stanowiska pracy, przyborów i pomocy dydaktycznych używanych podczas diagnozy oraz myje i dezynfekuje ręce.
 22. Po zakończeniu pracy pracowników pedagogicznych wykonuje się w gabinetach oraz
  w poczekalni poradni prace porządkowe oraz dezynfekcję ciągów komunikacyjnych
  i wszystkich powierzchni dotykowych, w tym m.in. stolików, biurek, krzeseł, klamek, włączników światła.
 23. W przypadku stwierdzenia na terenie Poradni wyraźnych oznak choroby u pracownika, dziecka lub rodzica/prawnego opiekuna np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu stwarzające podejrzenie wystąpienia zakażenia koronawirusem COVID-19, badanie zostanie odwołane bądź przerwane. Osoba podejrzewana o zakażenie pozostaje
  w gabinecie, w tym dziecko z rodzicem, który staje się izolatorium bądź w innym dedykowanym pomieszczeniu. Obowiązuje wówczas procedura postępowania rekomendowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego.