Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO (więcej)

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 


III. Podsumowanie

     Przeprowadzone badania wykazały oczekiwane zróżnicowanie wśród uczniów klas III-cich gimnazjów w powiecie krapkowickim w zakresie planowania dalszej ścieżki kształcenia i wyboru przyszłego zawodu.
     Badaniami objęto 526 uczniów; 257 chłopców (49% ogółu badanych) i 269 dziewcząt (51% ogółu badanych), w tym 260 mieszkańców wsi (49% ogółu badanych) i 266 mieszkańców miast (51% ogółu badanych). Większość ankietowanej młodzieży tj. 294 osoby (56%) zaliczyło się do uczniów o średnich, dobrych wynikach w nauce, 109 osób (21%) scharakteryzowało się jako uczniów o wysokich i bardzo dobrych wynikach w nauce i 123 osoby (23%) zaliczyły się do grupy uczniów o niższych wynikach.
     Spośród badanych 411 osób (tj. 78%) stwierdziło, że już wcześniej (przed dniem badania) dokonało wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, a 115 osób (tj. 22%) podało, że w trakcie badań pierwszy raz zastanawiało się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.
     Ankietowana młodzież określiła swój wybór jako zdecydowany w 44% (233 osoby), jako mało zdecydowany i mogący ulec zmianie w 53% (278 osób). 15 osób (3%) nie udzieliło w tej kwestii odpowiedzi.
     Analiza odnotowanych rodzajów wsparcia i wpływu na podejmowane decyzje wykazała, że większość ankietowanych uczniów tj. 275 osób (52%) samodzielnie dokonało bądź dokonuje wyborów w badanym zakresie. Istotny wpływ na analizowane procesy decyzyjne młodzieży mają również rodzice – w przypadku 229 osób (44%), rówieśnicy – w przypadku 146 osób (28%) oraz starsze rodzeństwo – w przypadku 74 osób (14%). Rzadko na decyzje badanych uczniów mieli wpływ wychowawcy bądź inni nauczyciele oraz szkolni doradcy zawodowi, psycholodzy i pedagodzy szkolni.
     W odpowiedzi o plany po ukończeniu gimnazjum przeważająca część młodzieży zadeklarowała chęć kontynuacji nauki w tzw. szkołach średnich tj. 218 uczniów (41%) w technikach i 175 uczniów (33%) w liceach ogólnokształcących. Pozostałe osoby tj. 118 uczniów (22%) planuje naukę w zasadniczych szkołach zawodowych, a 15 uczniów nie dokonało jeszcze wyboru (3%).
     Uczniowie mieszkający na wsi najczęściej planują naukę w technikach (101 osób - 39%), poza tym w liceach ogólnokształcących (73 osoby – 28%) oraz w zasadniczych szkołach zawodowych (74 osób – 28%). Uczniowie mieszkający w mieście częściej planują naukę w technikach (117 osób – 44%), w liceach ogólnokształcących (102 osoby – 38%) – ogółem 82%, rzadziej w zasadniczych szkołach zawodowych (44 osoby – 17%).
     Świadczy to o nieco wyższym poziomie aspiracji uczniów mieszkających w mieście.
     Porównanie deklarowanych decyzji wśród uczniów poszczególnych gimnazjów wykazało, że najwyższy odsetek młodzieży planującej naukę w liceach ogólnokształcących występuje w Gimnazjum Dwujęzycznym w Krapkowicach (50%) oraz w Publicznym Sportowym Gimnazjum w Gogolinie (41%). Nieco niższy, ale stosunkowo wysoki odsetek uczniów wskazujących licea ogólnokształcące występuje w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (35%), w Publicznym Gimnazjum w Strzeleczkach (32%) oraz w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach (30%).
     Nauką w technikach, w ujęciu procentowym w stosunku do badanej populacji danej szkoły, z kolei są zainteresowani najczęściej uczniowie Publiczne Sportowe Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach (58%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach (45%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Gogolinie (42%), uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach (38%), uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (36%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Strzeleczkach (35%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Walcach (34%).

     Najwyższy odsetek uczniów wybierających zasadnicze szkoły zawodowe odnotowano w przypadku Publicznego Gimnazjum w Strzeleczkach (30%) i Publicznego Gimnazjum w Walcach (30%) oraz Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (26%).
     W zależności od poziomu osiąganych wyników w nauce uczniowie z wysokimi wynikami najczęściej deklarują chęć kontynuacji nauki w liceach ogólnokształcących (73%) oraz w technikach (22%), aczkolwiek istotnie rzadziej.
     Uczniowie osiągający średnie wyniki planują najczęściej naukę w technikach (53%), nieco rzadziej w liceach ogólnokształcących (30%) i w jeszcze mniejszym zakresie w zasadniczych szkołach zawodowych (13%).
     Uczniowie z niskimi wynikami w nauce najczęściej planują naukę w zasadniczych szkołach zawodowych (63%), w pewnym ale znacznie mniejszym zakresie w technikach (30%) oraz w paru przypadkach w liceach ogólnokształcących (5%).
     Analizując deklarowane wybory typu szkoły w zależności od płci zauważa się, że dziewczęta najczęściej planują naukę w liceach ogólnokształcących (47%), potem w technikach (36%); rzadziej w zasadniczych szkołach zawodowych (14%). Chłopcy najczęściej wybierają naukę w technikach (47%), w dalszej kolejności w zasadniczych szkołach zawodowych (32%) i nieco rzadziej w liceach ogólnokształcących (19%).
     Wśród uczniów planujących naukę w zasadniczej szkole zawodowej odnotowano zainteresowanie bardzo różnymi zawodami, w tym największe: zawodem fryzjera, zawodem kucharza, zawodem mechanika, zawodem malarza, zawodem elektryka, zawodem sprzedawcy, zawodem murarza. Nauką w zasadniczej szkole zawodowej w Krapkowicach najczęściej są zainteresowani uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (35%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Walcach (18%), uczniowie Publicznego Gimnazjum w Strzeleczkach (18%). Nauką w zasadniczej szkole zawodowej na terenie Zdzieszowic są zainteresowani głównie uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach (100%). Pewna, ale znacznie mniejsza część młodzieży planuje też naukę w szkołach na terenie Opola, Kędzierzyna – Koźla oraz Głogówka.
     Wśród uczniów planujących kontynuację nauki w liceach ogólnokształcących odnotowano największe zainteresowanie, jako przedmiotami wiodącymi; przedmiotami humanistycznymi (29%), biologią i chemią (26%) oraz w dalszej kolejności innymi przedmiotami (np. elementy prawa, resocjalizacji, 20%), językami obcymi (13%), najrzadziej matematyką i fizyką (5%).
     Nauką w liceum na terenie Krapkowic zainteresowani są głównie uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach (34%), uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego w Krapkowicach (28%), uczniowie Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 1 w Krapkowicach (22%) i rzadziej uczniowie Publicznego Gimnazjum w Strzeleczkach (9%) oraz Publicznego Gimnazjum w Walcach (6%). Nauką w liceum na terenie Gogolina najczęściej są zainteresowani uczniowie Publicznego Gimnazjum w Gogolinie (86%) oraz rzadziej uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach (10%). Tylko 1 uczeń zadeklarował chęć nauki w liceum na terenie Zdzieszowic. Pozostali uczniowie planują naukę w szkołach poza powiatem krapkowickim tj. najczęściej w Opolu oraz nieco rzadziej w Kędzierzynie – Koźlu. Pojedyncze osoby planują naukę w szkołach na terenie jeszcze innych miejscowości.
     Wśród uczniów planujących naukę w technikach nieco większa ilość uczniów deklaruje wybór szkoły poza powiatem Krapkowickim (57%), a pozostała część na terenie powiatu krapkowickiego (43%).
     Zaobserwowano duże zróżnicowanie w zakresie zainteresowania poszczególnymi kierunkami kształcenia technicznego.
     Uczniowie planujący naukę w technikach poza powiatem krapkowickim wybierają szkoły na terenie Opola, Kędzierzyna – Koźla i są zainteresowani głównie takimi kierunkami kształcenia jak: technik informatyk, technik budownictwa, technik usług gastronomicznych, technik ekonomista, technik elektryk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik mechatronik.
     Uczniowie zainteresowani nauką na terenie naszego powiatu (głównie w technikum w Krapkowicach) są głównie zainteresowani kształceniem w kierunku: technik logistyk (31%), technik informatyk (23%), technik budownictwa (15%), technik mechanik (11%) stosunkowo rzadko deklarują chęć nauki w kierunku technika ekonomisty (6%) czy rachunkowości (1%).
     Bardzo mała liczba uczniów jest aktualnie zainteresowana nauką w technikum na terenie Zdzieszowic (4%).
     Uczniowie planujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych poza powiatem krapkowickim najczęściej w podejmowaniu decyzji kierują się „lepszą opinią i wyższym poziomem szkoły” oraz ofertą szkoły w zakresie ciekawszych kierunków kształcenia. Nieco mniejszy ale również istotny wpływ ma tu atrakcyjność większego miasta i lokalizacja szkoły oraz namowa kolegów. Dla ankietowanej młodzieży ważny jest także łatwiejszy dojazd do szkoły z miejsca zamieszkania i panująca w wybieranej szkole przyjazna atmosfera.