Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą RODO (więcej)

Nie tylko opinie i orzeczenia… O ofercie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach

     Zdolności intelektualne dzieci i młodzieży oraz prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny w przyjaznym środowisku w dużej mierze gwarantuje osiąganie sukcesów w nauce szkolnej , efektywnie funkcjonowanie w grupie rówieśniczej a w przyszłości optymalny wybór zawodu i osiąganie satysfakcji w życiu dorosłym.
     Jednak są wśród nas dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, dysleksją , niewidome albo słabowidzące, z uszkodzonym narządem słuchu, porażeniem mózgowym, w czytaniu i pisaniu, dzieci przewlekle chore, dzieci wybitnie zdolne i wiele innych.
     Ze względu na specjalne potrzeby wymagają one szczególnego wsparcia dorosłych i specjalistycznej pomocy zarówno w życiu codziennym jak i procesie edukacji.
     Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach w oparciu o działania diagnostyczno oceniające (w tym badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne) wydaje opinie wspomagające wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży z różnymi problemami na terenie przedszkoli i szkół. Dotyczą one w szczególności odroczenia bądź wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia i dyskalkulia), zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego, udzielenia zezwolenia na indywidualny program i tok nauki, przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy i innych spraw związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
     Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniej osoby, której dotyczy. Zawiera ona m.in. diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka, opis mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie a także zalecane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie przedszkola bądź szkoły. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, na podstawie opinii poradni nauczyciele są zobowiązani dostosowywać zarówno bieżące wymagania edukacyjne jak i te związane z organizacją egzaminów zewnętrznych do potrzeb dzieci i młodzieży oraz organizować i prowadzić odpowiednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół.
     W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w szczególności dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym, bądź niepełnosprawnością ruchową) o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem), o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, (których stan zdrowia utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły) oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki szkolnej.
     Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka). Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich a także opinię przedszkola bądź szkoły do której dziecko uczęszcza. Jeżeli wnioskodawca nie posiada wymaganej dokumentacji albo jest ona niewystarczająca; niezbędne badania przeprowadzają specjaliści poradni. W orzeczeniach określa się w szczególności zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka. W przypadku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wskazuje się wszystkie zalecane najkorzystniejsze dla danego dziecka formy kształcenia specjalnego. Z kolei w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego a także indywidualnego nauczania dodatkowo określa się zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach z grupą wychowawczą, oddziałem klasowym lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole.
     Należy tu dodać, że orzeczenia dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu oraz z autyzmem i zespołem Aspergera wydaje Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opolu (wyznaczona do realizacji tego typu zadań przez Opolskiego Kuratora Oświaty).
     Poza działalnością opiniującą i orzeczniczą pracownicy poradni oferują szeroki zakres różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej ukierunkowanej na zminimalizowanie zgłaszanych trudności dzieci i młodzieży i wsparcie w optymalnym funkcjonowaniu w najbliższym środowisku. Do działań tych pozyskuje się rodziców i nauczycieli. Dzieci i młodzież, w zależności od potrzeb, mają możliwość uczestniczenia w prowadzonej na terenie poradni terapii pedagogicznej, psychoterapii, terapii rodzin, terapii mowy, socjoterapii bądź terapii metodą eeg biofeedback.
     Przykładowo terapią pedagogiczną objęte są dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce związanymi ze stwierdzonymi u nich specyficznymi trudnościami w uczeniu lub zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, dla których oferowana w przedszkolu lub szkole pomoc jest niewystarczająca lub jej brak. Pod okiem terapeuty dzieci doskonalą swoje umiejętności, a rodzice korzystają z instruktażu i konsultacji na temat pracy w domu. Z terapii mowy na terenie poradni korzystają najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych. W cotygodniowych sesjach terapeutycznych biorą tu udział zarówno dzieci, jak i ich rodzice, którzy kontynuują w domu zalecane ćwiczenia logopedyczne wspomagając tym samym proces rozwoju mowy. Należy zaznaczyć, że optymalny rozwój mowy jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju inteligencji dziecka, a przez to w dużym stopniu warunkuje osiąganie sukcesów w szkole. W przypadku dzieci z trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania i innymi dysfunkcjami psychicznymi; poza indywidualną psychoterapią poradnia oferuje terapię rodziny. Jej celem jest wsparcie i zainicjowanie pozytywnych zmian w całym systemie rodzinnym; osób wzajemnie ze sobą powiązanych i na siebie oddziaływujących, gdzie problemy dziecka zwykle odzwierciedlają trudności całego systemu. Uwzględnienie w działaniach terapeutycznych wszystkich członków rodziny, obopólne zaangażowanie i współpraca - gwarantują głębszą i trwalszą pozytywną zmianę zachowań dziecka a także poprawę jakości życia całej rodziny. Kolejną formą pomocy dla dzieci i młodzieży w trudnościami w funkcjonowaniu społecznym; kontaktach z innymi - są grupowe zajęcia socjoterapii prowadzone cyklicznie przez dłuższy okres czasu na terenie naszej placówki w godzinach popołudniowych. Poprzez udział w różnych grach i ćwiczeniach interpersonalnych uczestnicy m.in. nabywają większą świadomość siebie i swoich potrzeb, doskonalą umiejętności efektywnej komunikacji, asertywności oraz konstruktywnego rozwiązywania problemów. Dużym powodzeniem cieszy się również prowadzona na terenie poradni terapia metodą EEG Biofeedback, inaczej zwana jako Neurofeedback. Metoda powstała w ośrodku szkolenia kosmonautów NASA, a jej celem jest zwiększenie możliwości umysłu m.in. w zakresie zapamiętywania, uczenia się a także kreatywności. W ciągu kilkudziesięciu regularnie odbywających się sesji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu dzieci i młodzież z ADHD, z trudnościami w koncentracji uwagi i w uczeniu się oraz po urazach czaszki i z innymi zaburzeniami - nabywają umiejętności kontrolowania swoich procesów poznawczych a tym samym osiągają poprawę funkcjonowania w różnych obszarach życia. Urządzenie do neurofeedbacku to wzmacniacz fal EEG (tzw. głowica) z odpowiednim oprogramowaniem. Elektrody podłączane w różnych miejscach na skórze czaszki i uszach zbierają dane o występowaniu poszczególnych pasm fal, oprogramowanie zamienia te informacje w zrozumiały dla pacjenta obraz. Uczestnik terapii ma tak sterować aktywnością swojego mózgu, aby np. widziany na ekranie samochód wyścigowy przyśpieszył.
     Prowadzona w poradni ewaluacja wskazuje, że odbiorcy wysoko oceniają skuteczność i atrakcyjność oferowanych form terapii a także zauważają pozytywne skutki w poszczególnych obszarach życia dziecka.
     W ramach przeciwdziałania uzależnieniom, agresji, i innym negatywnym zjawiskom wśród dzieci i młodzieży pracownicy poradni realizują na terenie szkół szeroko zakrojone programy profilaktyczne obejmujące cykle zajęć psychoedukacyjnych z zespołami klasowymi (prowadzone metodami aktywnymi) ukierunkowane na rozwój umiejętności psychospołecznych, w tym samoakceptacji, zdolności komunikacji interpersonalnej i asertywności, konstruktywnego radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Zajęcia te prowadzone w bardzo atrakcyjnej formie cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli. Systematycznie prowadzi się również zajęcia zawodoznawcze wspomagające uczniów w planowaniu ścieżki kształcenia; wyborze szkoły ponadgimnazjalnej oraz przyszłego zawodu. Jest to istotna forma wsparcia wychowawców i szkolnych doradców zawodowych w zakresie orientacji zawodowej uczniów, tym bardziej iż obserwuje się niewystarczające rozeznanie młodzieży na temat możliwości dalszego kształcenia i rozeznania rynku pracy w odniesieniu do własnych potrzeb i możliwości. 
     Rosnącym zainteresowaniem w środowisku cieszą się organizowane na terenie szkół przesiewowe badania słuchu i wzroku uczniów klas I-III z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu („platformy zmysłów”). Pozwalają one zdiagnozować ryzyko występowania wady wzroku bądź słuchu z zaleceniem pogłębienia specjalistycznej diagnozy. Analiz wyników z ostatnich lat wskazuje na rosnący odsetek dzieci z wadami słuchu.
     Przedstawiona powyżej oferta działań pomocowych poradni odzwierciedla potrzeby środowiska i na bieżąco jest modyfikowana w odniesieniu do zgłaszanych potrzeb, a także diagnozowanych problemów.

sporządziła
Barbara Maicher